OBS: Du er nu offline

Tværfagligt samarbejde

Karin Bundgaard

Gode sammenhængende patient-/borgerforløb bygger på et tæt samarbejde mellem de mange involverede faggrupper og sektorer. At skabe denne sammenhæng er en fælles opgave, der kræver en fælles løsning gennem en fælles indsats og ud fra fælles mål. 

Oplægget vil tage udgangspunkt i en række mindre undersøgelser fra 2015 og 2016, der bidrager med forskellige perspektiver på det tværsektorielle samarbejde. Der er fokus på de ældre medicinske patienter på 65 år eller derover, da der blandt denne gruppe patienter/borgere er en stigende indlæggelses- og genindlæggelsesfrekvens samt et øget forbrug af sundhedsydelser generelt. Oplægget vil forsøge at besvare følgende spørgsmål:

  • Er forebyggelige indlæggelser forebyggelige?
  • Hvilke tiltag iværksættes, når patienter indlægges gentagne gange indenfor en kort tidsperiode? 
  • Hvilke tilbud har sårbare borgere i eget hjem for pleje og behandling?
  • Hvordan arbejder hospital og kommune sammen om sårbare borgere?
  • Hvad skal der til for at et godt tværsektorielt samarbejde kan lykkedes, og hvilke udfordringer er der?

Karin er sygeplejerske, Postdoc Klinik Hoved-Neuro & Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje på Aalborg Universitetshospital og har specialiseret sig i det kvalitative forskningsområde, feltarbejde, deltagerobservation og interview, sygepleje i korte kontakter, tværsektorielt samarbejde samt Fundamentals of Care.