OBS: Du er nu offline

Afstemningsregler for urafstemning 2018

1. Overenskomstområder

Forbundet har en række overenskomster, der udløber i foråret 2018, som genforhandles og derefter sendes til urafstemning.

Overenskomstafstemningen berører alle forbundets grupper, med hovedvægten på Den Offentlige Gruppe og Den Grønne Gruppe. For Byggegruppens vedkommende er det området med arbejdsgiverforeningen Dansk Håndværk.

2. Stemmeberettigede

Medlemmer af forbundet der arbejder under pågældende overenskomstområder samt medlemmer, der er arbejdsløse - men sidst har haft arbejde under samme overenskomstområder - er stemmeberettigede. Således er elever og lærlinge også stemmeberettigede. 

Efterlønsmodtagere der er i arbejde på afstemningstidspunktet er stemmeberettigede. Andre efterlønsmodtagere og pensionister er ikke stemmeberettigede.

De overordnede regler er fastsat i forbundets love § 58.

3. Stemmemateriale

Stemmeberettigede medlemmer der har oplyst elektroniske kontaktoplysninger vil modtage stemmematerialet på mail og/eller mobil. 

Øvrige medlemmer modtager en personlig stemmeseddel samt relevant informationsmateriale med brev, der orienterer om forhandlingsresultatet.

Afdelingerne kan vælge, at udtrække hele arbejdspladser til lokal afstemning. 

Derved modtager afdelingen stemmematerialet i en trykt udgave.

4. Afstemningsformer

Medlemmerne har følgende muligheder: 

 • Arbejdspladsafstemning hvis afdelingen har valgt dette. Medlemmet kan afgive sin stemme på arbejdspladsen på to forskellige måder.
  1. Stemmesedlen afleveres til afdelingens faglige medarbejder eller tillidsrepræsentanten.
  2. Den faglige medarbejder eller tillidsrepræsentanten benytter en elektronisk løsning på tablet, mobiltelefon eller pc. Den elektroniske arbejdspladsafstemning kræver, at afdelingen på forhånd har indgået en aftale med forbundet om, at deres faglige medarbejdere og/eller tillidsrepræsentanter kan få adgang (se evt. under afstemning på arbejdspladsen pkt. B, side 4).
 • Personligt link: Medlemmer der har modtaget elektronisk materiale har direkte adgang til afstemningsmodulet. Medlemmet skal indtaste sin fødselsdato (6 cifre), som i sammenhæng med det personlige link identificerer medlemmet og det overenskomstområde, som medlemmet skal stemme på.
 • Elektronisk: Medlemmer der har modtaget materialet postalt kan stemme elektronisk på 3f.dk/OK18-stem
  . Til brug for elektronisk afstemning benyttes fødselsdato (6 cifre) samt pinkoden, der findes nederst på stemmesedlen.
 • NemID: Medlemmerne kan stemme på 3f.dk/OK18-stem. Her kan de logge ind i urafstemningssystemet ved hjælp af NemID.
 • Personligt fremmøde i afdelingen: Medlemmerne kan møde op i afdelingens åbningstid og aflevere en stemmeseddel eller stemme elektronisk.
 • Brevstemme: Medlemmer der har modtaget trykt materiale kan sende den udfyldte stemmeseddel i den svarkuvert, der er vedlagt stemmematerialet. Hele stemmesedlen fremsendes, dvs. den nederste del af brevet.

5. Pinkode

Nederst på stemmesedlen er der anført en personlig pinkode. Den skal benyttes ved afgivelse af elektronisk stemme. Pinkoden består altid af 10 cifre. Hverken forbund eller afdeling kan identificere medlemmet med pinkoden. 

6. Afstemningen 

Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Der kan kun stemmes ja eller nej. Det skal tydeligt fremgå, om der er stemt ja eller nej, ellers er stemmen ugyldig.

Medlemmer der afgiver stemme ved at indsende svarkuverten, kan ikke fortryde deres stemme. Medlemmer der stemmer elektronisk, kan fortryde deres stemme og stemme igen inden sidste frist. Ved elektronisk afstemning vil det altid være den sidst afgivne stemme, der er gældende. 

Stemmer medlemmet både ved at aflevere sin stemmeseddel og afgive elektronisk stemme, er det stemmesedlen, der er gyldig.

Der gennemføres kontrol af, at ingen stemmer mere end én gang.

Alle afstemningsformer er hemmelige og anonyme. Det betyder, at hverken forbund eller afdeling kan få kendskab til, hvad det enkelte medlem har stemt*. Det er kun afdelingens samlede stemmeresultat inden for det enkelte afstemningsområde, der optælles. 

* Særlige forhold: Blinde og svagtseende har mulighed for at kontakte afdelingen, hvor to medarbejdere kan gennemføre afstemningen for medlemmet.  

7. Optælling 

Når afstemningsperioden er afsluttet, samles alle afgivne stemmer af tredjepart, der kontrolleres for dobbelt stemmeafgivning og valideres på antal stemmeberettigede. 

Tredjeparts optælling tilgår efterfølgende forbundet.

8. Afstemningsresultatet

Når forbundet har modtaget samtlige afdelingers stemmeresultater, offentliggøres resultatet bl.a. på 3f.dk/OK18-stem og efterfølgende i Fagbladet.

9. Anonymitet

Afstemningen er hemmelig og anonym. Forbundet eller afdelingen kan ikke få kendskab til, hvad den enkelte har stemt. Der samarbejdes med tredjepart, hvor der er indgået en aftale om anonymitet. Alle data slettes tre måneder efter endt optælling. 

10. Mistet stemmeadgang eller stemmeseddel eller ikke modtaget en

Har et medlem ikke modtaget en stemmeadgang eller en stemmeseddel, eller hvis medlemmet har mistet sin stemmeseddel, kan der ved henvendelse til afdelingen begæres en ny. 

Medlemmet orienteres om, at det er muligt at afgive stemme på 3f.dk/OK18-stem ved brug af NemID. Hvis medlemmet ikke har NemID, kan stemmeseddel fremsendes enten elektronisk eller postalt.

11. Mæglingsforslag

Ender overenskomstforhandlingerne med, at der fremsættes et mæglingsforslag, vil dette blive tilgængeligt på følgende måder: 

12. Spørgsmål

Spørgsmål om afstemningsregler mv. skal rettes til den lokale afdeling.