OBS: Du er nu offline

Wybór przedstawiciela ds. środowiska pracy w

Przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 10 osób oraz na placach budowy z co najmniej 5 pracownikami zatrudnionymi przez tego samego pracodawcę przez okres co najmniej 14 dni, pracownicy mają obowiązek wybrać przedstawiciela ds. środowiska pracy, który będzie ich reprezentował w organizacji ds. środowiska pracy oraz na naradach BHP zwoływanych przez inwestora.

Na skuteczność działań na rzecz bezpieczeństwa pracy istotny wpływ ma aktywne uczestnictwo pracowników w organizacji ds. środowiska pracy. Dlatego też kierownictwo przedsiębiorstwa powinno zadbać o wybranie przez pracowników przedstawiciela ds. środowiska pracy. W przeciwnym razie, do momentu wybrania przez pracowników przedstawiciela ds. środowiska pracy, jedynym członkiem grupy ds. środowiska pracy jest kierownik prac. 

Pracodawca powinien na bieżąco zachęcać pracowników do wyboru przedstawiciela ds. środowiska pracy. Przedstawiciel ds. środowiska pracy wybierany jest przez wszystkich pracowników, których obejmować ma grupa lub organizacja ds. środowiska pracy. Pracodawca, kierownictwo przedsiębiorstwa oraz kierownicy prac nie biorą udziału w wyborach. 

To, kto może zostać w tym przypadku wybrany, określają zazwyczaj przepisy dotyczące wyboru męża zaufania dla określonego zakresu zbiorowego układu pracy. Z reguły pracownicy wybierają przedstawiciela ds. środowiska pracy na okres 2 lat, lecz na życzenie przedsiębiorstwa i jego pracowników można wydłużyć ten okres do 4 lat. Przedstawiciel ds. środowiska pracy jest chroniony przed zwolnieniem i pogorszeniem warunków zatrudnienia w ten sam sposób jak przedstawiciele pracowników w ramach zbiorowych układów pracy. 

Spory dotyczące ochrony rozwiązywane są zgodnie z duńskim prawem pracy, czyli w toku postępowania rozjemczego lub w razie konieczności w Duńskim Sądzie Pracy.