OBS: Du er nu offline

Protokół ze zgromadzenia generalnego polskiego klubu budowlanego

Valby 18. 07. 2021
PKB’s new board. From left: Sławomir, Tomasz and Łukasz.
PKB’s new board. From left: Sławomir, Tomasz and Łukasz.

Polski Klub Budowlany przy 3F-BJMF przeprowadził 18 lipca 2021 Generalne Zgromadzenie, na którym odbyły się wybory do najwyższych władz Klubu. Obrady odbyły się według następujących punktów:

 1. Wybór prowadzącego, liczącego głosy i protokolanta posiedzenia.
 2. Sprawozdanie przewodniczącego z dotychczasowej działalności Klubu. 
 3. Rachunkowość klubu.
 4. Propozycje punktów obrad:
  A. Głosowanie nad ustaleniem kalendarza spotkań i tematów spotkań.
  B. Głosowanie nad zaprojektowanie wizytówki, ubrań, ulotki i sztandaru.
  C. Głosowanie nad tworzeniem ośmiu polskojęzycznych stron do miesięcznika związkowego.
  D. W BJMF mamy 190 polskich członków. Głosowanie nad przywróceniem polskojęzycznego pracownika BJMF na pełen etat
  E. Głosowanie nad korektą środków finansowych na PKB, które dotychczas nie były odciągane od składek 50 niepoliczonych członków, którzy nie mieli wpisanej narodowości.
  F. Przygotowanie się do nowych porozumień (będą za 2 lata) "Żądania klubu" Co zmienić, czego żądamy.
  G. Głosowanie nad rozszerzeniem grona członków o polskich członków pracujących w branży budowlanej należących do innych oddziałów 3F
  H. Głosowanie nad zmianą planu zajęć językowych na 3 godziny duńskiego w poniedziałki i 3 godziny angielskiego w środy.
  I. Głosowanie nad potrzebą pomocnika nauczyciela podczas zajęć językowych, który pomagałby uczestnikom w trudniejszych zadaniach podczas zajęć.
 5. Wybory Przewodniczącego.
 6. Wybory reszty zarządu.
Głosowanie odbyło się jawnie przez podniesienie ręki. 

Ad. 1.:
Jednogłośnie wybrano następujące osoby:

Liczący głosy: Krzysztof Wanarski Protokolant: Łukasz Klar Prowadzący: Sławomir Świętek 

Ad. 2.:
Z uwagi na pandemię PKB miał ograniczone możliwości działania, ale udało się przeprowadzić następujące działania:

Odwiedzanie mieszkań pracowniczych celem sprawdzenia warunków mieszkaniowych oraz sanitarnych w dobie koronawirusa.
Przeprowadzenie spotkań, podczas których omawiane były układy zbiorowe, emerytury państwowe i Pension Denmark.

Ad. 3.:
W 2020 roku wydano 2156 Dkk
W 2021 roku wydano 3436,7 Dkk

Ad. 4. A.:
Jednogłośnie ustalono, że PKB będzie się spotykać w soboty. Następne spotkanie odbędzie się w sobotę 28 sierpnia o 16.

Ad. 4. B.:
Jednogłośnie ustalono, że na najbliższym spotkaniu PKB będzie projektować ubrania, wizytówki, ulotki, papier firmowy, pieczątki itp.

Ad. 4. C.:
Jednogłośnie przegłosowano potrzebę tworzenia ośmiu polskojęzycznych stron w co drugim numerze gazetki związkowej, co wymaga skonsultowania się z działem marketingu w BJMF.

Ad. 4. D.:
Jednogłośnie przegłosowano potrzebę przywrócenia polskojęzycznego pracownika na pełny etat, co wymaga złożenia podania do kierownictwa BJMF.

Ad. 4. E.:
Jednogłośnie przegłosowano postulat sporządzenia korekty rachunkowości klubu za cały okres jego działalności o niepoliczone dotychczas części składek członkowskich od 50 polskich członków, którzy nie mieli wpisanej w systemie narodowości, a więc nie byli brani pod uwagę jako Polacy, co wymaga konsultacji z działem księgowości.

Ad. 4. F.:
Przedyskutowano propozycje następujących żądań:

 • Wykreślenie paragrafu 10 i 11 z układów zbiorowych
 • Podnieść minimalną stawkę (minimum o 30 dkk)
 • Płatne przerwy
 • Nadgodziny płatne od stawki na kontrakcie, a nie od minimalnej
 • Wybór męża zaufania, gdy już jest 2 pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych, a nie jak do tej pory 5
 • Praca dla operatorów po 8 godzin, tak jak pracują kierowcy ciężarówek. Niektórekraje już wprowadziły ten przepis, między innymi Polska (możliwość zamontowania na żurawiach tachografów i alkomatów)
 • Zmniejszenie czasu pracy pełnego etatu (6 godzin dziennie albo 30 tygodniowo)

Ad. 4. G.:
Punkt został wykreślony z obrad. 

Ad. 4. H.:
Jednogłośnie przegłosowano potrzebę zmiany grafiku zajęć językowych na 3 godziny duńskiego w poniedziałki i 3 godziny angielskiego w środy, co wymaga konsultacji z nauczycielką prowadzącą.

Ad. 4. I.:
Jednogłośnie przegłosowano potrzebę pomocnika nauczyciela podczas zajęć językowych, który pomagałby uczestnikom w trudniejszych zadaniach podczas zajęć, co wymaga złożenia podania do kierownictwa BJMF.

Ad. 5.:
Jednogłośnie na Prezesa wybrany został Tomasz Burian.

Ad. 6.:
Jednogłośnie na Wiceprezesa wybrany został Sławomir Świętek.

Jednogłośnie na Skarbnika wybrany został Łukasz Klar.

W głosowaniu udział wzięło 10 uprawnionych do głosowania aktywnych członków BJMF.